NADA er en beskyttet titel

NADA  er navnet på en forening (National Acupuncture Detoxification Association). NADA-metoden er beregnet til at bruge som supplement til en primær metode eller behandling. Eventuel betaling skal vedrøre den primære behandling og ikke NADA-metoden i sig sig selv, som blot er komplementær. Anvendes metoden udenfor denne sammenhæng eksempelvis ved socialt arbejde, skal metoden have en social dimension. NADA er pr definition en “non for profit treatment organisation”. For at bruge navnet NADA i det offentlige rum herunder annoncering skal udøveren være certificeret af en af NADA´s godkendte instruktører og desuden opfylde ovenstående. NADA ønsker ikke navnet anvendt til markedsføring i kommercielle sammenhænge alene. I disse sammenhænge må klinikken anvende andre beskrivelser som f. eks. øreakupunktur.

NADA-logoet kan anvendes af personer, som har NADA-diplom dvs. er blevet undervist af en certificeret underviser. Dog skal behandleren arbejde ud fra en social tilgang, da selve foreningen NADA er en “non for profit treatment organisation”. Man skal naturligvis betale for en profesionel behandling af anden karakter (samtale, massage, terapi osv.), men NADA-foreningen ønsker ikke sit navn og logo brugt til at markedsføre NADA-metoden som den primære metode i en kommerciel sammenhæng.

Kun registrerede NADA trænere kan uddanne i metoden. I Danmark varetages den opgave af NADA-Danmark.

Retningslinjer og lovgivning vedrørende nåleakupunktur og dermed NADA

Nåleakupunktur og dermed NADA er ikke forbeholdt læger eller sundhedspersonale i Danmark. I 2007 blev reglerne ændret, sådan at man ikke længere skal have en læge bag sig, når man udøver akupunktur. Nåleakupunktur er således ikke en lægelig behandling.

Det er ledelsen, som bestemmer om NADA-metoden giver mening på arbejdspladsen og ikke den lægelige samarbejdspartner.

For NADA gælder endvidere, at det er en recovery-metode og en komplementær behandlingsmetode, hvilket også beskrives af Socialstyrelsen (se ”Nyheder” på denne hjemmeside).

Det er således lederen af den givne institution, som bestemmer om NADA kan anvendes og ikke eksempelvis den tilknyttede læge. Man er desuden ikke kvaksalver, når man udfører akupunktur. Man må fortsat ikke overtage andre autoriserede gruppers fagområde, hvilket heller ikke længere er tilfældet med akupunktur. Man er desuden kun kvaksalver, hvis man påviseligt udfører klienten for fare. En påstand som skal sandsynliggøres af modparten.

Er klienten under 18 år skal forældre eller være fortsat give tilsagn.

Nedenfor følger et uddrag af reglerne, som de er opført på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Regler vedrørende nåleakupunkturbehandling

26. oktober 2006, Opdateret 13. september 2011

 

REGLERNE OM NÅLEAKUPUNKTURBEHANDLING ÆNDRES PR. 1. JANUAR 2007

Fra 1. januar 2007 er det tilladt alle, såvel personer med som uden autorisation, at benytte Nåleakupunktur i behandlingsmæssigt øjemed.

Forudsætningen herfor er, at patienternes helbred ikke herved bringes i påviselig fare. For nærmere oplysning om bestemmelserne om fareforvoldelse, se §§ 73 og 87 i bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Ændringerne omfatter alene Nåleakupunktur og ikke injektion af lægemidler, naturmedicin, mv., der fortsat er forbeholdt læger og andre personer, der har en særlig hjemmel hertil i lovgivningen.

 

RELEVANT LOVGIVNING

Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (§§ 73 og 87)

Kapitel 26

§ 73. En person, der ikke har autorisation efter denne lov, kan behandle syge, jf. dog § 1, stk. 3, og § 74. Den pågældende må dog ikke i den forbindelse udsætte nogens helbred for påviselig fare.

§ 74. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke behandle en person for veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom.

Stk. 2. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, medmindre andet er særligt lovhjemlet, foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvende røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer Sundhedsstyrelsen har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed.

Stk. 3. Nåleakupunkturbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.

 

Kvaksalveri

3. marts 2009, Opdateret 27. marts 2009

Det fremgår af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 73, at en person, der ikke har autorisation efter denne lov, godt må behandle syge. Den pågældende må dog ikke i den forbindelse udsætte nogens helbred for påviselig fare.

Som undtagelse til § 73 skal nævnes, at nogle af de autoriserede sundhedspersoner er autoriseret til at udføre bestemt sundhedsfaglig virksomhed (jf. § 74 i samme lov). Man må således ikke behandle syge med en behandlingsform, der er forholdt autoriserede sundhedspersoner.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2013.