En recovery-metode baseret på øreakupunktur 

ved stress, afhængighed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer

Baggrund for NADA-metoden.

Foto fra Lincoln recovery center, Bronx NYC

Foto fra Lincoln Recovery Center, Bronx NYC.

Acudetox (akupunktur til afgiftning) blev udviklet i 1960´erne i Østen. I begyndelsen af 1970’erne skabte den amerikanske psykiater Michael Smith en øreakupunkturmodel, som få år senere blev kendt som NADA-metoden. Metoden var en konsekvens af borrettighedsgrupper som bl.a. Black Panthers og Young Lords ønske om stoffri og recoverybaseret behandling i South Bronx. NADA blev udviklet på baggrund af erfaringer fra bl.a. Hong Kong, hvor Dr. Wen med succes havde reduceret abstinenssymptomer fra heroin med akupunktur. Wen påviste i 1973 og i seks senere studier, at ørets Lungepunkt kunne reducere abstinenser ved opioider i løbet af 15 minutters akupunkturbehandling (se litteraturlisten, Wen, 1973). Disse erfaringer gjorde, at man i de tidlige 1970ére udviklede akupunkturmetoder til brug i behandling af afhængighed (acudetox). NADA har i 40 år været den mest udbredte form for acudetox på verdensplan. En af metodens største kvaliteter er, at NADA fremmer recovery, personlig udvikling, kognitive evner, konflikthåndtering og hjælper klienten til bedre at kunne profiterer af den samlede behandling.

 

NADA blev udviklet i South Bronx i 1974

Dr. Michael Smith, Carlos Alvarez, Nancy Smalls og flere kollegaer ved Lincoln Detox, Bronx, NY udviklede og standardiserede akupunkturprogrammet mellem 1974 og 1975. Allerede i 1976 erfarede man på Lincoln, at øreakupunktur efter hvad der senere blev kendt som NADA-metoden kunne erstatte substitutionsbehandlingen. Michael Smith og hans kollegaer begyndte i løbet af 1970´erne at anvende øreakupunktur som en recoveryteknik snarere end en metode til at behandle abstinenser. Man havde erfaret, at klienterne blev bedre til at huske, holde fokus, håndtere angst og overkomme benægtelse, når de fik øreakupunktur. Klienternes søvnproblemer blev reduceret markant og effekten af gruppebehandlingerne på hospitalet blev markant bedre, da klienterne blev bedre til at sætte ord på følelser.

Efter 11 års erfaringer med metoden, dannede man i 1985 NADA (National Acupuncture Detoxification Association). Siden har metoden hastigt bredt sig under navnet NADA-modellen.  

 

Dr. Michael Smith behandler klient på Lincoln Recovery Center omkring 1974.

Dr. Michael Smith behandler klient på Lincoln Recovery Center omkring 1974.

 

Siden 1974 har man dagligt på universitets-hospitalet Lincoln Hospital i South Bronx, New York givet 250-300 akupunkturbehandlinger og dokumenteret metoden under Dr. Michael Smiths ledelse.

Metoden blev hurtigt udbredt bl.a. fordi den er enkel og hurtig at anvende. Man kan anvende NADA-metoden uden at klienten behøver at fortælle om sig selv først. Klienten skal heller ikke blotte sig fysisk, da det kun er ørerne, der behandles. umiddelbare effekt indtræder i løbet af 10-15 minutter. Klienten vil typisk føle sig afslappet og falde til ro.

Men han vil på samme tid være opmærksom og kunne fokusere samt indlære. Udbyttet af den terapeutiske indsats og personlige udvikling vil forøges jo flere behandlinger, der gives.

NADA anvendes på hospitaler, klinikker samt flere hundrede projekter alene i USA. NADA-metoden anvendes i stigende grad til krise og katastrofeindsats. Røde Kors og NADA har i USA således et samarbejde i tilfælde af katastrofetilstande som f.eks. “Sandy” eller “Kathrina”. Siden 1987 har NADA-modellen været brugt i mange amerikanske stater som et alternativ til fængselsstraf i kombination med terapeutisk indsats og behandling.

 

 

 

photo-5

Under orkanen “Sandy” blev NADA givet i containere, som straks blev sat op til dette formål.  (foto Wendy Henry).

 

photo

Frivillige medlemmer af NADA tilbød gratis behandling i disse containerlejre. Her kunne omkring 10 personer få NADA ad gangen (foto Wendy Henry).

 

Kriminalitet og forebyggelse

Ved en række særlige domstole har NADA-metoden siden 1989 været en del af de resocialiserende tilbud i flere stater. Metoden, som også kendes som Drug Courts blev startet af Dommer Sheila Murphy. NADA blev en udløber af borrettighedsbevægelserne i de tidlige 1970ére, som ønskede indflydelse på egen behandling. Akupunktur blev en måde at tilbyde sundhedsydelser i de fattige områder i storbyerne. NADA er en vigtig del af USA´s social-politiske historie efter Vietnam-krigen. Michael Smith var medlem af bl.a. The Black Panthers, selvom han var en hvid akademiker. Læs dommer Sheila Murphy´s tale til Michael Smith i anledning af NADA´s 25 års jubilæum her. 

Dommer Shiela Murphy og Mette ved Internationale NADA-konference i Dublin 2011

Dommer Shiela Murphy og Mette ved Internationale NADA-konference i Dublin 2011.

NADA anvendes i dag i adskillige europæiske lande på hospitaler, private institutioner og behandlingsprogrammer. I Danmark har NADA-modellen været anvendt siden 1997.

NADA er i dag klassificeret som en recovery-metode. Den bruges som supplement til den eksisterende behandling. Den Danske Socialstyrelse fremhæver NADA som en af de mest anvendte komplimentære metoder i forbindelse med bl.a. den medicin-edukation og håndtering, som styrelsen lancerede i 2012-2013.

 

NADA er en komplimentær strategi

NADA er både en standardteknik til såvel akutte symptomer som recovery og udvikling på sigt.

Idéen bag NADA er dog primært at fremme recovery og understøtte terapeutisk arbejde og indsigt. Formålet er at styrke den enkeltes mental sundhed.

Psykiatri, afhængighed og kriser er særdeles komplicerede områder med stor grad af overlapning. Der er sjældent enkle virkningsfulde behandlingstiltag, som kan stå alene, da der bag en given diagnose ligger adskillige komplekse forhold af bl.a. sociale-, biokemiske-, emotionelle- og personlige dimensioner.

NADA er en enkel metode

              NADA er en enkel metode.

NADA-metoden er derfor heller ikke behandlingen i sig selv. NADA er et link mellem de terapeutiske og medicinske metoder, som i sig selv har en velbeskrevet effekt på bl.a. stress, angst, uro, søvnproblemer.

 

 • NADA er et enkelt og standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter i samspil med en strategi eller anden behandling.
 • NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk og terapeutisk behandling.
 • Metoden betragtes som bivirkningsfri.
 • NADA er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser) samt ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress m.m.
 • NADA er en sikker metode og kan anvendes her og nu uden at kende til klientens problemer. Samtale er ikke en forudsætning.
 • NADA er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.
 • Gadebehandling af hjemløse i Ungarn 2010

  Gadebehandling af hjemløse i Ungarn (2012).    Dr. E. Ajandok har med sit team behandlet hjemløse og andre udsatte grupper siden 1986 og frem til sin død i 2020.

  Resultaterne af NADA skal derfor først og fremmest måles på de fremskridt klienten gør over tid. Og ikke kun på den stress-lindrende virkning, som de fleste oplever, medens man sidder med nålene.

 • NADA skal forstås som en metode, som gør anden behandling bedre.

 

Rammerne for NADA-metoden

NADA-metoden er meget fleksibel og kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. Ikke mindst i den primære sektor, hvor metoden anvendes lige fra hjemløse på gadeplan til flygtningelejre.

Veludstyrede behandlingsrammer er ikke nødvendige. En simpel stol er tilstrækkelig. NADA kan derfor anvendes f.eks. blandt hjemløse, i flygtningelejre og andre steder, hvor faciliteterne er dårlige.

En NADA-behandling er kendetegnet ved følgende:

 • Punkterne lokaliseres som små zoner og er ikke akupunktur-punkter i klassisk forstand.
 • Nålene sidder i ca. 45 min. i begge ører. Permanente akupunkturnåle (inkl. ASP) anvendes ikke ved NADA.
 • NADA er som udgangspunkt gruppebehandling.
 • NADA hjælper klienten med af fokusere og giver indre ro og kontrol. De fleste oplever en umiddelbar symptomlindring (stress, angst, abstinenser m.m.).
 • NADA-metoden skal betragtes som hjælp til ”indlæring”. Klienten øver sig og får hjælp til at at håndtere stress og følelser. Klientens ressourcer er i fokus. Klienterne hjælpes til at opdage indre ressourcer, som de havde glemt de havde. sætter blot processen i gang.
 • Tid og ro sammen med akupunkturen er vigtige faktorer, når klienten skal opleve bedre indre kontrol og fokus.
 • NADA er non-verbal. Den kan derfor anvendes til klienter, som ikke magter at samtale på nuværende tidspunkt.
 • Metoden er ”krav-fri”. Det er vigtigt, at klienten oplever det som hans eget ”rum”.
 • NADA kan læres af alle og bruges hvor behovet er størst.

 

Organisering og uddannelse

NADA-USA har fungeret som en non-profit organisation siden 1985.

Her er rammerne lagt for metoden samt undervisning i denne nationalt og internationalt.

NADA har et internationalt netværk på alle kontinenter (NADA international). NADA-konferencer af holdes hvert år i USA og hvert andet år i Europa.

NADA´s præsident er pt. psykiater Ken Carter, som er valgt for en seksårig periode.

Hvert land eller stat har en NADA ansvarlig, som står inde for NADA-metoden og undervisningen i et internationalt samarbejde.

NADA-USA udgiver også nyhedsbreve samt bladet ”Guidepoints” fire gange om året. Begge dele vil være at finde her på hjemmesiden. Alle kan melde sig ind i NADA-USA.

Formand for NADA-USA psykiater Libby Styubt på talerstolen sammen med Mette og Lars ved NADA-konferencen på Yale University, New Haven i 2012.

Psykiater Libby Stuyt på talerstolen med Mette og Lars på NADA-konferencen på Yale University i New Haven, 2012

 

En NADA-akupunktør kaldes i USA for ”Detox Specialist” (ADS). Begrebet er ikke dækkende for metoden, men titlen er valgt for at undgå ordet ”akupunktur”, som kan skabe den misforståelse, at NADA er identisk med akupunktur.

NADA er en recovery-metode, hvor akupunkturredskaber blot er en del af metoden. NADA bruges derfor som supplement til den etablerede behandling samt i socialt arbejde. NADA´s filosofi er, at metoden skal bruges her og nu, hvor behovet er. Og gerne inden anden behandling som f.eks. samtale og krisebehandling.

Prisen for NADA skal være af symbolsk karakter. Af NADAs vedtægter fremgår det, at økonomi ikke må være en hindring for at modtage NADA.

NADA kan læres af alle interesserede uanset baggrund herunder ikke-medicinsk personale samt klienter og deres pårørende.

Et autoriseret kursus i NADA er standardiseret efter NADA-USA´s forskrifter. Underviserne er godkendt og udvalgt af NADA-USA. Dette er med til at opretholde standarden og kvaliteten i metoden, og har medført at NADA som den eneste akupunkturmetode som regel kan anvendes i adskillige stater i USA uden en akupunktur-licens (L. Ac).

Man kan melde sig ind i NADA-USA via foreningens hjemmeside (www.acudetox.com). Her kan man også læse nærmere om metoden, forskellige aktiviteter m.v.

Hvor anvendes NADA

Kenyanske flygtninge i Uganda 2010.

Kenyanske flygtninge i Uganda 2010. En tysk gruppe oplærte lokale Kenyanere i hjælp til selvhjælp med NADA. Flere stammer var på flugt til Uganda, da deres medlemmer var udsat for drab og overgreb efter valget i 2009 og igen i 2013. NADA er siden blevet brugt til at reducere angst, flash-backs, stress og traumatiske oplevelser.

NADA anvendes især af behandlere, pædagogisk- samt miljøpersonale som supplement til deres primære klient-tilbud. Metoden anvendes såvel på sygehuse som i den primære sektor. Det kan være behandling af afhængighed, på hospitaler, klinikker, flygtningelejre, socialpsykiatri, kriseterapi, væresteder, shelters, kvindecentre, jobcentre, kriminalforsorgen osv. Adskillige pårørende anvender NADA til familiemedlemmer.

NADA-metoden øger effekten af andre terapeutiske metoder, og bruges derfor også i forbindelse med terapeutiske samtaler, kognitiv terapi, mindfulness, gruppeterapi, kropsbehandling og hypnoterapi m.m.

NADA er enkel og meget fleksibel. Klienten skal ikke klæde sig af og behøver ikke berette om sig selv, da metoden er non-verbal. NADA-modellen bruges derfor ved PTSD og til traumatiserede mennesker.

Adskillige indsatser i forbindelse med katastrofer har anvendt metoden. Dette gælder f.eks. World Trade Center (9/11), Kathrina i New Orleans i 2005, jordskælv på Haiti og Filippinerne m.m. (se også under bjælken “NADA bruges til”).

NADA bygger på Traditionel Kinesisk Medicin (TCM)

Øre- og andre akupunktur-former regulerer kroppens hormoner og transmitterstoffer, som det kendes fra moderne medicin. Derfor kan akupunktur anvendes i behandling af f.eks. abstinenser, stress, angst og søvnproblemer.

NADA kan dog kun delvis forklares via moderne medicin. Metoden skal først og fremmest forstås i lyset af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM). Det er denne model, som bedst kan forklare hvorfor øreakupunktur bl.a. efter NADA-modellen kan hjælpe klienterne med personlig udvikling, sætte ord på følelser og få meget mere ud af terapeutisk og anden behandling.

Det er afgørende, at udøveren af NADA-metoden forstår denne baggrund, hvis metodens potentiale skal kunne udnyttes fuldt ud.

NADA logo box

“NADA giver kun mening, hvis man forstår Traditionel Kinesisk Medicin” Ph. D., Prof. MD Terry Oleson (Oleson, T. Auriculotherapy Manual, 2002 s. 30).