Dokumentation og studier

Dokumentation og studier

Her er et udvalg af artikler og studier. Listen er langt fra komplet, men den kan være med til at give et overblik hvad angår dokumentation.

Et hurtigt overblik omkring NADA, dokumentation og evidens fås ved at læse kap. 20 i bogen NADA-metoden (udkommet januar 2018). Kapitlet kan hentes her.

 

Nye studier

 

Sundhedspersonale får hjælp af ørekugler ved udbrændthed, angst og stress. Ny artikel af Olshan-Perlmutter, Carter og Marx. Læs den her.

Vigtig artikel af Voyles og Stuyt, gennemgår en række nye og vigtige studier. Anbefales til alle, som har interesse for dette felt. Læs den her.

 

Nyt studie fra 2019 om NADA i psykiatrisk behandling fra Sverige.

Ear Acupuncture in Psychiatric Care From the Health Care Professionals’ Perspective: A Phenomenographic Analysis

af Landgren et al. Læs studiet her.

 

Flere af nedenstående artikler kan hentes via links i bjælken “Artikler og publikationer”.

NADA bruges på alle kontinenter og i ca. 20 europæiske lande.

 • Siden 1989 har NADA været et fundament ved de 300 amerikanske Drug Courts, hvor misbrugere modtager behandlingsdom baseret på NADA frem for fængelsstraf.
 • NADA blev godkendt ad CSAT og NIDA i USA i 2003 efter undersøgelser foranstaltet af det amerikanske sundhedsministerium. NADA blev indstillet til at være med i den kommende udgave af ministeriets Tips-book som tip nr. 45 (læs mere her). Dvs. NADA er godkendt som behandlingstilbud i USA på samme måde som f.eks. kognitive metoder, substitutionsbehandling m.m.
 • NADA har siden 1990 været fundamentet for stoffri behandling på hospitaler under den tyske sygesikring.
 • NADA har været brugt i Danmark siden 1997. Metoden bruges i dag ved flere hundrede programmer i eksempelvis hospitaler, misbrugsbehandling, fængsler, primær tjeneste, ved krisehjælp og socialpsykiatri.
 • NADA er den form for akupunktur, som anvendes af flest behandlere i Danmark. NADA er især beregnet for faggrupper, som ønsker et supplement i deres daglige tilbud.
 • Formålet med NADA er at øge udbyttet af det etablerede tilbud.

NADA er en recovery-model, som er tænkt som et fundament for den primære behandling. NADA er ikke en behandling i sig selv, men en metode, som gør den primære behandling bedre. NADA bør derfor vurderes i denne sammenhæng og ikke som en isoleret metode. Resultater og tilbagemeldinger fra de mange institutioner, brugere og behandlingssteder giver det bedste billede af metodens virkning. NADA kan nedsætter behovet for medicin samt forebygge tilbagefald (recidiv) og indlæggelser, hvilket giver økonomiske og samfundsmæssige stor besparelser. Metoden er meget billig at anvende.

NADA er en balancerer krop og psyke (Yin-stimulerende akupunkturmetode). Den fremmer den enkelte klients kognitive evner samt styrker evnen til at håndtere stress og angst. NADA kan evt. suppleres med af kropsakupunktur alt efter symptombilledet. Alle nedenstående forsøg er denne type akupunktur.

 

Akupunktur og dokumentation

Who har i rapporter beskæftiget sig med akupunktur. Man fastslår, at der er videnskabeligt belæg for at anvende akupunktur ved en række tilstande (her refereres til kontrollerede og randomiserede undersøgelser med tilstrækkelig antal deltagere). Bl.a. alkoholmisbrug, misbrug, nikotinafhængighed, søvnløshed, højt blodtryk og depression opfylder disse krav.

Who, blandt andre, beskriver, at evidensbaseret forskning ikke er den bedst egnede til at vurdere akupunktur så længe kontrolgruppen får Sham-akupunktur. Andre typer forskning fungerer bedre og er mere videnskabelige i denne sammenhæng. F.eks. kvalitativemetoder eller sammenligning med andre typer af behandling. Der er dog lavet adskillige kontrollerede undersøgelser. Nogle af disse beskrives senere.

Evaluation of Acupuncture Practice Based On Controlled Clinical Trials. WHO, Geneve, October 1996.

Langt den overvejende del af forskning på akupunktur og dermed NADA er af anden type end den såkaldte evidensbaserede. Dette skyldes, at akupunktur ikke har halveringstid hvorfor der ikke kan laves cross-over og man kan ikke designe forsøgene dobbeltblindede. Endelig vil en nål sat i et forkert punkt stimulere organismen til et stærkere signal end placebo er sat til i de evidensbaserede forsøg.

De bedste rapporter og forsøg findes derfor ikke nødvendigvis i etablerede tidsskrifter. Mange af disse kan rekvireres via NADA-Clearinghouse.

Nedenstående materiale er overvejende et udvalg af kontrolleret forskning, som er publiceret. Forsøgene er delt op i emner med eksempler på dokumentation.

 

Akupunkturpunkters effektivitet

Stikkes akupunkturpunktet med absolut præcision, ses en signifikant forøgelse af opioid-receptorbinding. Styrken i receptorbindingerne forøges tilsvarende. Den kliniske smertestillende effekt er signifikant bedre i forhold til kontrolgruppen (sham).

Stux, G, Hammerschlag, R et al: Neuroimage. 2009, Sept; 47 (3): 1077-85

 

GABA (A) påvirker søvn, angst og regulerer muskulære funktioner (kramper, afspænding m.m.).

Signifikant forøgelse af GABA ses i Cerebrospinalvæsken, når Leverrelaterede punkter som f.eks. Gb. 34 Behandles.

Zhao Yanling, Zhang Wei et al; Chinese Acupuncture and Moxibusion. 1998 (9): 517-518

 

Studie på Shen Men

I de senere år er der kommet nye studier på enkelte punkters funktioner. Et af disse er på et central punkt i NADA-metoden nemlig Shen Men, som bruges til bl.a. angst, stoftrang, stress og evnen til at arbejde med følelser, agree positivt I sociale sammenhænge og øge udbyttet af terapi. Studiet påviser en markant forøgelse af oxytocin, når Shen Men stimuleres.

Zhongguo Zhong, Xi Yi Jie & He Za Zhi. Efficacy and Safety og Patient-controlled Sedation with Transcutaneous Electrical Stimmulation of Auricular Shenmen (TF4) in Cesaren Section. Pubmed., 2012, Jul.; 32 (7): 885-8

 

Akupunktur og søvn

109 studier findes i etablerede søgebaser som Pubmed og mere end 150 studier i Acubrief.

 • Ingen studier viser negative resultater for akupunktur
 • Akupunktur virker lige så godt som medicin eller bedre

 

Nan & Qingming. Journal of Traditional Medicine 10 (3): 174-175, 1990.

Chen et al, 2007 (Cochran).

Begge forsøg viser, at frø virker signifikant bedre end Diazepam.

 

Huang et al, 2008 (Metaanalyse med 30 studier).

93% af studierne viste, at akupunktur har positiv effekt på søvnproblemer.

 

Akupunktur og depression

Der er mere end 300 studier alene i de lægevidenskabelige databaser. Mange af disse er af høj kvalitet.

OBS De viser alle evidens i depressionsbehandling med akupunktur. Der ses mindst lige så gode resultater med akupunktur som ved medicin i alle tilfælde.

Bl.a. Nixon et al, 2003 inkluderer NADA. Her ses bl.a. fald i destruktiv adfærd.

 

Metaanalyser:

Birsch, Deacon et al, 2005

Thachil et al, 2007

Leo & Liqot, 2007

Smith & Kay, 2005 (7 studier) Cochran-analyse.

Konklusion: Antidepressiv medicin virker ikke bedre end akupunktur.

 

Øreakupunktur:

Eich et al. Akupunktur bei leichten bis mittelschwere depressiven Episoden und Angststörungen. Fortschr. Neurol Pschiat., 2000;68:137-144

 

NADA udvikles i 1974

Wen var den første til at beskrive sammenhængen mellem abstinensbehandling og ørakupunktur. I 1972 benyttede han som neurokirurg i Hong Kong øreakupunktur som smertestillende behandling i forbindelse med operationer. Dette forsøg blev starten på NADA-programmet.

Treatment of Drug Addiction by Acupuncture and Electrical Stimulation,                                                                                                                                  Wen et Cheung, Asian Journal of Medicine 1973; 9, 138-141.

I 1973 beskriver Wen og Cheung, hvordan de afgifter 40 opium og heroinmisbrugere med el-akupunktur på lungens ørepunkt. Abstinenserne aftog efter 15 minutter. 39 af patienterne blev udskrevet som værende “free of drug addiction”. I løbet af de første fire måneder vender otte tilbage mhp. ny behandling.

Treatment of Drug Addiction by Acupuncture and Electrical Stimulation,
Wen et Cheung, Asian Journal of Medicine 1973; 9, 138-141.

 

Wen´s resultater var den direkte inspiration for personalet på Lincoln Hospital, NYC, til at udvikle NADA-modellen i 1974.

 

NADA er mere end kontakt

I 2000 laves et randomiseret og kontrolleret forsøg med 82 kokain–afhængige klienter på Yale University. Der gives tre behandlinger om ugen otte uger. Der aflægges urinprøve efter hver akupunkturbehandling.

Klienterne fordeles i disse grupper:

 1. NADA
 2. Sham ørekupunktur
 3. Afspændingsbehandling med bl.a. video, visualisering og musik

Stoffri urinprøver i uge otte (alle tre prøver):

NADA-akupunktur           54%

Sham akupunktur             24%

Afspændingsgruppe           9%

Klienten sidder alene under behandlingen. Behandlingen er non-verbal. Undersøgelsen ønskede at afklare om der er forskel på afspændingsteknikker og NADA.

 

Avants, et al, Arch Intern Med 2000; 160:2305 – 2312

 

Samspil med anden misbrugsbehandling

Den Amerikanske regering ønskede at undersøge effekten af NADA inden evt. godkendelse. Man bad forskere fra bl.a. Yale lave analyser. Shwarts et al lavede en retrospektiv analyse af alle 12-trins-behandlinger i Boston.

Dette var en evaluering af knap 7000 patienter. Da NADA er beregnet til at skulle fungere i et behandlingsprogram, har Shwartz valgt at sammenligne 12-trins programmer, som anvender NADA med programmer, som ikke gør det. Programmer med og uden NADA vurderes på baggrund af deres resultater over 6 måneder. NADA-programmerne havde en signifikant lavere recidivprocent for alle stofgruppers vedkommende.

Bedst resultat ses ved alkohol (37,3% tilbagefald ved programmer, som ikke bruger NADA og 10,9 ved programmer, som anvender NADA.

Shwartz, Michael et al. The Value of Acupuncture Detoxification Programs in a Substance Abuse Treatment System, Journal of Substance Abuse Treatment, v 17, no.4, p 305-312, 1999.

 

NADA og metadon

NADA skal anvendes sammen med andre behandlingsformer. Dette gælder også for eksempelvis metadon.

Sacred Heart Rehabilitation Center har i mere end 30 anvendt metadon som en af de primære metoder. I 1998 begyndte man at supplere metadonbehandlingen med NADA. Ovenstående er effektmåling efter NADA blev en del af tilbuddet. 93% af klienterne havde nu mindre stoftrang sammenlignet med inden NADA blev taget i brug. 56% havde mindre angst osv.

Kilde: Sacred Heart Rehabilitation Center quistionaires/NADA Clearing House.

 

Gravide misbrugere

Gravide “Crack” brugere har modtaget behandling i Lincoln Recovery Center siden 1986. Behandlingsgruppen føder børn med færre abstinenser og med højere fødselsvægt end kontrolgruppen.

Fødselsvægt:

Lincoln standard program: 2974 g.

Kontrolgruppe: 2000 g.

78 % forbliver i behandling i 3-6 måneder. Babier med abstinenser er reduceret signifikant.

Prenatal, Infant Care and Pediatric Models for Undeserved Women. NADA Literature Clearinghouse, 1991.

 

Andre artikler om samme emne:

Ackerman, R.W. Acupuncture as Treatment for Substance Abuse and it´s Application During Pregnacy, 1995; NADA Clearinghouse, USA

Chao, C.E., Smith, M. & Davidson, R. Evaluation of the Effectiveness of Acupuncture on Maternal Substance Abuse Clients, New York City Department of Health, 1989; Health Research Training Program.

 

Positive resultater med gravide kendes også fra Tyskland:

Raben, Ralph. Akupunktur in der Behandlung drogenabhängiger Schwangerer. Deutsche Zeitschrift für Akupunktur, 2: 1998; 38-42.

Raben, Ralph. Akupunktur in der Behandlung drogenabhängiger Schwangerer. Deutsche Zeitschrift für Akupunktur, 2: 1998; 38-42

Studie af NADA i behandlingen af gravide misbrugere. Dr. R. Raben har behandlet flere hundrede gravide misbrugere. I dette studium viser han, at behandlingsgruppen bruger færre stoffer og føder børn uden FAS og abstinenser. I kontrolgruppen er stofforbruget signifikant højere, og der fødes flere børn med abstinenser og FAS.

 

 Alkohol

NADA anvendes ofte ved alkoholbehandling. Se også Shwartz (ovenfor).

Bullock publicerede i The Lancet et kontrolleret studie, som anvendte NADA, som metoden er tænkt, nemlig sammen med terapi.

80 aktive alkoholikere randomiseres i 2 grupper.

En gruppe fik Sham-akupunktur. Den anden fik Sympatikus, Shen Men, Lunge og Co.4.

Det er tilladt at drikke under forsøget. Begge grupper modtog AA-behandling. Varighed: 8 uger. Opfølgning efter 3 og 6 måneder.

Forsøget fra The Lancet blev godkendt i oversigtsartikel, som analyserede forskning omkring misbrugsbehandling.

(A Metaanalysis of Studies Into the Effect of Acupuncture on Addiction. Ter Riet et al. British Journal of General Practise, Sept. 1990).

Bullock, L et al. Controlled Trial of Acupuncture For Severe Alcoholism, 1989; The Lancet, June: 1435-1439

I 2000 lavede Bullock et nyt studie. Denne gang var der ikke signifikans grupperne imellem. NADA-gruppen var dog stadig bedst på de anvendte parametre. Men denne gang fik deltagerne ikke terapi og NADA sammen, som er hele idéen med NADA. Desuden betalte Bullock deltagerne for at komme til behandling, hvilket må antages at give et mindre drop out i kontrolgruppen og dermed svække studiets kvalitet.

A-te

Denne te bruges til at dæmpe drikketrang sammen med NADA-modellen. A-te forebygger drikketrang. Læs bl.a. studiet fra Harward. Se mere på denne hjemmeside under “NADA nåle, te og kugler”.

 

Dobbeltdiagnoser (misbrug og psykiatri)

Der er flere interessante forsøg med denne gruppe klienter. Her er to af de vigtigste.

Gurevich´ forsøg 

77 indlagte patienter med dobbeltdiagnose.

 • Der sås et signifikant bedre resultat i behandlingsgruppen mhp. misbrugsbehandling og selve den psykiatriske behandling i afdelingen.
 • Behandlingsgruppen var i langt større grad i stand til at efterleve grænsesætning uden sammenstød med personalet.
 • Dobbelt så mange i behandlingsgruppen som i kontrolgruppen var i ambulant regi fire måneder efter udskrivelsen.
 • Behandlingsgruppen klarer sig bedre på parametre som angst, tankemylder, aggression, abstinenssymptomer, søvnproblemer og stoftrang.
 • Behandlingsgruppen har større bevidsthed om følelser og har mere fokuseret tankegang.

Is Auricular Acupuncture Beneficial in the Inpatient Treatment of Substance Abusing patients? A Pilot Study. Gurevich et al. Journal of Substance Abuse Treatment Mar. 13(2), 165-171, 1996.

Kontrolleret studie fra 2011 fra psykiatrisk afd. i Carolina. Dobbeltdiagnosepatienter behandles I to grupper. Kontrolgruppen får social aktivering medens behandlingsgruppen modtager NADA i gruppe i 45 minutter. Der gives behandling 20 gange i løbet af en måned. Begge grupper svarer på same spørgeskema efter hver session. Målet er at beskrive den umiddelbare effect af NADA. Der scores på følgende symptomer: Stoftrang, angst, despression, koncentrationsevne, smerter, energiniveau og vrede. I forsøger analyseres mere end 3400 skemaer, som viser en significant forbedring på samtlige parameter I NADA-gruppens favør. Forbedringerne ligger fra 33-42%.

Carter, Kenneth. NADA_Acupuncture_Prospective_Trial_In_Patients_With_Substance_Use_Disorders And_Seven Common_Health_Symptoms. Medical Acupuncture, vol. 23, n. 3, 16. Sept. 2011

Læs K. Carters vigtige artikel.

Andre artikler om samme emne:

Smith, Turley & Atwood. Acupuncture May Prevent Relapse In Chronic Schizophrenic Patients, 1993; NADA Litterature Clearinghouse.

 

Tyske erfaringer

NADA har siden 1989 været en del af den officielle misbrugsbehandling. Stoffri behandling baseret på NADA er en del af sygesikringens tilbud. Flere hospitaler har i 20 år ydet denne behandling (Strauss & Weidig og Fachklinik Bokholt).

I flere byer findes desuden åbne NADA-klinikker, som patienter kan benytte sig af efter udskrivelse (f.eks. Die Hummel i Hamborg).

Baudis, Rainer. Punkte der Wandlung, Suchtakupunktur nach dem Nada-protokoll, 1999: Verlag für Psychologie, Socialarbeit und Sucht.

Strauss & Weidig. Akupunktur in der Suchtmedicin, 1999: Hippokrates

Fachklinik Bokholt Årsrapport 1991-2001, 184 sider

Marx, H. G. Medikamentfreie Entgiftung – Bericht über den Einsatz der Akupunktur. Suchtgefahren 30/1988.

 

Schweiz

Basels universitets forskningsafdeling for kvalitetssikring lavede i 2007 en evaluering af NADA-behandlingen i Schweiz. Studiet fastslog, at NADA-metoden reducerer en række symptomer i misbrugsbehandlingen.

Akupunkturbehandlung nach dem NADA-protokoll bei patientinnen mit suchtproblemen. Ein explorativen studie. Universitäre psychiatrische klinik, Basel. Psychologischer dienst arbeitsbereich versorgungsforschung/qualitätssicherung, 2007.

 

Patientundersøgelse på Amtshospitalet Nykøbing Sj.

Quistionaire blandt alle patienter, som i perioden 1999-2000 modtog mere end 10 NADA-behandlinger. 90 % angav følgende effekt:

 • Bedre søvn
 • Mindre fysisk og psykisk uro
 • Mindre angst
 • Akupunktur kan ofte erstatte p.n. medicin (benzodiazepiner og antipsykotisk medicin)

Patientundersøgelse på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland (kilde: Lars Wiinblad).‏

 

Kriminalforsorg og retsvæsen

Drug Courts har eksisteret siden 1989 i de fleste amerikanske stater. Der findes over 300 Drug Courts, som kan tilbyde alternativ afsoning i form af et behandlingsprogram., som bl.a. bygger på NADA. Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent i Drug Courts ligger på 70 %. Klienten har gennemført, når alle 90 urinprøver det sidste år er rene. Mere end 200.000 har benyttet denne mulighed.

Dommer Jeffrey Tauber (formand for ”National Association of Drug Court Professionals) udtrykte det således ved den 4. internationale NADA-konference i Milano i 1997:

”Drug Courts er den største nyskabelse i det amerikanske retssystem siden anden verdenskrig”.

Recidiv er signifikant lavere ved Drug Courts end ved kontrolgruppen (målt efter 6 mdr.). Se nedenstående illustration.

NADA anvendes med succes i adskillige amerikanske fængsler.

Taub, Carol Beth. Report on Acupuncture Substance Abuse Treatment Adjunct February, 1993 through June 1993. Biscailuz Intermediate Care Jail Mental Health Services; NADA Clearinghouse, Vancouver.

Kilde: Rainer Baudis og National Association of Drug Court Professionals.

 

NADA nedsætter frekvensen af aggression og vold. Derfor anvendes metoden i mere end 100 fængsler alene i Storbritannien. En opgørelse fra det lukkede Dartmoor fængsel i England (maj 1997) viste bl.a.:

 

                             NADA:   Kontrolgruppe:
Disciplinære indgreb og magtanvendelse        4        31
Positive urinprøver        1        11

Behandlingsgruppen omfattede 75 fanger. Kontrolgruppen omfattede 115 fanger.

De fanger, som modtog mere end fem akupunkturbehandlinger, responderede bedst på behandlingen.

Metode: NADA-behandling 2-3 gange om ugen i minimum fire uger med basispunkterne

(Kilde: Dartmore Prison og Margeret Pinnington, NADA UK).

 

Medicinafhængighed

Svenske erfaringer med aftrapning af morfika og anden smertestillende medicin samt sekundært SSRI og Benzodiazepiner begyndte i Warberg kommune i 1993 (Tub-projekterne).

Metode:

 • Aftrapning over 6 måneder
 • NADA 2 gange om ugen

Målgruppen var kroniske smertepatienter, som havde udviklet medicinafhængighed. Kombinationen af aftrapning og NADA reducerede smerterne fra 9,2 i gennemsnit til 1,2 (10 points skala). 96 ud af 115 gennemfører. Flere vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Fritz, Elisabeth et al. TUB-verksamheten. Terapi vid Utsättende av Beroendeframkallande läkemedel, Delrapport 1995-1998; Sjukhuset i Varberg

 

Akupunktur ved akut krise og stress 

NADA bruges i stressbehandling samt ved kriseterapi (herunder torturofre).

Drug and Alcohol Recovery and Education Network Thailand

er et NGO-program under FN i en lejr for krigsflygtninge ved grænsen til Myanmar. Siden 2002 har NADA været den primære behandling mod angst, stress, flash backs, søvnproblemer og stoftrang. Rapport kan rekvireres via NADA-Clearinghouse.

 

WTC (11. September)

St. Vincents Hospital (setup 13/9-2001).

–        3000 behandlinger de første to uger.

–        Effekt på bl.a. stress, angst, søvnproblemer, panik og depressive symptomer.

Målgruppe: brandmænd, redningsarbejdere, pårørende, naboer og hospitalspersonale.

NADA har siden været en del af brandmændenes arbejdsmiljø og gives i arbejdstiden mod stress.

Rapport kan rekvireres via NADA-Clearinghouse.

 

Ørekugleplastre

Flere studier viser bedre effekt ved kugleplastre end ved Benzodiazepiner.

Bl.a. Nan & Qingming, 1990 og Chen et al, 2007.

Forskere fra General PLA Hospital i Chengdu målte kugleplastrenes virkning mod konventionel sovemedicin (Benzodiazepin).

160 patienter var af læger diagnosticeret til at have søvnproblemer i form af søvnløshed, let søvn eller drømmeforstyrret søvn. Fælles for deltagerne var en søvnlængde på 2-3 timer gennem flere år.

 

Patienterne blev randomiseret i to grupper. Den ene gruppe fik 10 mg. Diazepam hver aften ved sovetid.

Den anden gruppe fik kugleplastre, som skulle aktiveres ved sovetid.

Projektet varede en måned og søvnmønstrene blev registreret.

Resultatet fremgår af nedenstående skema:

Søvn før behandling:

Diazepamgruppen

efter 30 dage:

Kugleplastergruppen

efter 30 dage:

2-3 timer Alle 160 ptt. 69 patienter 15 patienter
4-5 timer 11 patienter 35 patienter
7-8 timer 0   patienter 30 patienter

                                                                                           

Forsøget viser, at ørekuglerne virker signifikant bedre end benzodiazepiner i behandling af søvnforstyrrelser. Der er desuden ingen bivirkninger ved magnetiske ørekugler.

 

Nan & Qingming. Journal of Traditional Medicine 10 (3): 174-175, 1990.

 

Andre artikler:

Smith, Michael. Use of Acupressure Beads in the Treatment of ADHD. Clinical Acupuncture and Oriental Medicine; 1999: 31-32.

  

Andre artikler om NADA

 

Acupuncture Heroin Detoxification, a Single Blind Trial.

Washburn. Journal of Substance Abuse Treatment, 10(4), 345-351, 1993.

Et randomiseret forsøg med 100 heroinmisbrugere, som fik Sympaticus, Shen Men, Lunge og Nyre. Kontrolgruppen fik Sham akupunktur.

Der var frafald i begge grupper efter første behandling. Herefter viste behandlingsgruppen et signifikant større fremmøde og klart bedre resultat mhp. forbliven i behandling.

I denne kontrollerede undersøgelse af virkningen af akupunktur ved heroinafgiftning randomiseredes 100 narkomaner til standard øreakupunktur eller til akupunktur på ikke-aktive punkter. Patienter, der modtog rigtig akupunktur, var betydelig mere nærværende i behandlingsforløbet sammenlignet med kontrolgruppen. Samtidig viste undersøgelsen, at der var en sammenhæng mellem fremmøde og selvrapporteret misbrug, hvilket leder til en antagelse om, at narkomaner med et lettere forbrug fandt behandlingsmetoden mere anvendelig.

 

Acupuncture for the Treatment of Cocaine Dependence in Methadone-Maintained Patients. Margolin et al. American Journal of Addictions, vol. 2, no. 3, 1993.

Studium på Yale University af 32 kokainafhængige metadonbehandlede patienter, som fik NADA-akupunktur i otte uger. Kontrolgruppen fik lægemidlerne Desipramine og Amantadine. En gruppe fik placebo.

50 % gennemførte behandlingen i akupunkturgruppen. 88 % af disse var stoffrie i de sidste to uger af behandlingsperioden. 44 % blev reelt stoffrie i akupunkturgruppen, hvilket var et klart bedre resultat end i kontrolgrupperne.

Desuden var akupunkturgruppen klart højst scorende (Beck´s depression scale), når det drejede sig om færrest depressioner, mere realistisk selvopfattelse, signifikant mindre stoftrang, forbliven i behandlingsforløb m.m.

 

Acupuncture for Crack-Cocaine Detoxification: Experimental Evaluation of Efficeacy. Lipton, Brewington & Smith. Journal of Substance Abuse Treatment vol. 11, no. 3, 205-215, 1994.

Randomiseret, enkelt-blind placebokontrolleret studium på 150 Crack/kokain-afhængige på Lincoln Recovery Center. Behandlingsgruppen fik NADA-punkterne. Kontrolgruppen fik punkter, som anvendes ved andre tilstande.

Begge grupper kom lige hyppigt til behandling og afgav lige mange rene urinprøver.

I alt 44 % blev stoffrie efter 90 dage. Der var signifikant flest stoffrie i behandlingsgruppen.

 

Avants, Margolin et al. Acupuncture For the Treatment of Cocaine Addiction. Investigation of a Needle Puncture Control. Journal of Substance Abuse Treatment, 1995; vol. 12, no. 3: 195-205

 

Øronakupunktur som ett hjælpmedel mot drogberoende. Berman, A. Kriminalvårdsstyrelsen, januari 1999.

En efterfølger til det succesfulde pilotstudium i kvindefængslet på Færingsø i 1995.

(Gyllenhammar, Øronakupunktur på kriminalvårdsanstalten Færingsø, Kriminalvårdssstyrelsen, 1995).

Et randomiseret studium på 145 fanger med NADA- og Sham akupunktur.

De som fik mere end fem NADA-behandlinger, havde signifikant bedre score i alle variabler i SCL 90 og VAS. Eksempelvis på områder som uro, stoftrang, muskelspænding, fysisk- og psykisk velbefindende.

Af personalet blev NADA-akupunkturgruppen beskrevet som klart mere tilfreds, samarbejdsvillig og aktiv. Urinprøverne var i signifikant grad mindre positive for stoffer.

Det der også skilte NADA-gruppen ud, var en større tro på behandlingen, bedre score på “Treatment Credibility Scale” og en klart forbedret søvn hos 77 % af dem, som fik mere end 10 behandlinger – mod 50 % i Sham gruppen.

Berman & Lundberg . Auricular Acupuncture in Prison Psychiatric Units: A Pilot Sudy”, Acta Psychiatrica Scandinavia 2002:106 (suppl. 412);152-157).

 

Brumbaugh, Alex G. Transformation and Recovery – Aguide for the Design and Development of Acupuncture-Based Chemical Dependency Treatment Programs, 1994; Stillpoint Press, Santa Barbara, USA              

Margolin et al. Acupuncture for the Treatment of Cocaine Dependence in Methadone-Maintained Patients. American Journal of Addictions, 1993; vol. 2, no. 3

Smith, Michael. Acupuncture treatment for Crack: Clinical Survey of 1500 patients.

American Journal of Acupuncture, 1988; 13 (4): 241-247

 

birgitte

NADA er et supplement. Samspillet mellem klient og terapeut er vigtigt. Resultaterne af NADA skal især aflæses i effekten af den samlede behandling.